اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی

 اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی

پنجمین نمایشگاه خودرو تهران با نام تجاری "اتو اکسپو تهران" با مشارکت اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی برگزار شد.