سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی

سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی

پنجمین نمایشگاه خودرو تهران با نام تجاری "اتو اکسپو تهران" با حضور سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برگزار شد.